Chronicle Chairmanship

You can download here (PDF file) the book of honour of the IPMC (chroncile of all functions with name and photo) (only available in German)

President:

1930 - 1958 Weber D
1958 - 1964 v. Nienwenborgh B
1964 - 1967 Mills GB
1967 - 1976 Kunz A
1976 - 1982 Schalles D
1982 - 1984 Müller A
1985 - 1992 Bender D
1992 - 1997 Ritschard CH
1997 - 2000 Lepka A
2000 - 2017 Moser A
2017 - Meier D

 

1. Vice President (from 2015 Vice President):

1958 - 1963 Böhme D
1963 - 1964 Haslebacher CH
1964 - 1965 Scola I
1965 - 1974 Müller D
1974 - 1976 Schalles D
1976 - 1980 Schober A
1980 - 1982 Müller A
1982 - 1985 Bender D
1985 - 2001 Paling NL
2001 - 2005 0ttiger CH
2005 - Frömer D

 

2. Vice President:

1958 - 1963 Haslebacher CH
1963 - 1965 Müller D
1965 - 1967 Scola I
1967 - 1974 Marconi I
1974 - 1982 Bosmans B
1982 - 1985 Paling NL
1985 - 1991 Lang A
1991 - 1997 Lepka A
1997 - 2004 Fiedler D
2004 - 2005 Frömer D
2005 - 2012 Balogh H
2012 - 2015 Gönc SLO
from 2015 2. Vice President cancelled  

 

Treasurer:

1958 - 1976 Schober A
1976 - 1992 Malle A
1992 - 1997 Hecher A
1998 - Pangerl A

 

Secretary: (since 2009 Secretary General)

1958 - 1963 Malburg D
1963 - 1980 Huez CH
1980 - 1996 Ineichen CH
1996 - 1998 Reber CH
1999 - 2005 Balogh H
2005 - 2011 Ottiger CH
2011 -  Zehnder CH

 

Transcripts:

1964 - 1983 Hammermeister D
1983 - 1992 Krambeer D
1992 - 2011 Zabbee D
2011 - 2017 Meier D
2017 -  Möller D

 

Sport commisar:

1994 - Rosner A

 

Press commisar:

1985 - 2009 Reimer D
2009 - 2012 Sägesser CH
2012 - Herbert K. A

 

EDP consultant:

2013 - Herbert C. A

 

Assessors:

1991 - 2009 Lang A
2008 - Zehnder CH
2009 - Reimer D
Design by Mauenbert & Co. | Template Design Rocket Theme